תזכירי חוק אחרונים
שם התזכיר
מועד אחרון להעברת הערות
שם משרד
טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'...) התש"ף-201923.10.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התש"ף - 201915.11.19משרד הבריאות
תזכיר חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' )(שחרו רעל תנאי ממאסר), התשע"ט-201917.10.19משרד הביטחון
טיוטת תקנות התעבורה(תיקון מס' ) התש"ף-201917.10.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תזכיר חוק שירות בטחון (תיקון מס' 23)(תיקון), התשע"ט-201917.10.19משרד הביטחון
טיוטת תקנות נתוני אשראי (תיקון מס' 1), התשע"ט- 201913.10.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) (תיקון מס'5) התשע"ט–201909.10.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), תשע"ט - 2019 25.09.19משרד המשפטים
טיוטת צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון מס' 2) התשע"ט–201930.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות שירותי תשלום (דחיית יום התחילה של החוק), התשע"ט – 2019 06.10.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), התשע"ט-201906.10.19משרד האוצר
טיוטת נוהל לתמיכות מתקציב המדינה18.09.19משרד האוצר
תזכיר תקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה)(תיקון מס' 1), התשע"ט-2019 29.09.19משרד התרבות והספורט
טיוטת תקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים) (תיקון), התשע"ט - 201926.09.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) (תיקון) (תיקון), התשע"ט – 2019 26.09.19מוסד לביטוח לאומי
טיוטת צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) (תיקון), התשע"ט-2019.26.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) (תיקון) (תיקון), התשע"ט – 201926.09.19מוסד לביטוח לאומי
טיוטת צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים) (תיקון), התשע"ט-2019.26.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)(תיקון מס' 2)(תיקון), התשע"ט - 201926.09.19מוסד לביטוח לאומי
טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשע"ט-2019 22.09.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשעט-201922.09.19משרד התקשורת
תזכיר חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'...) (תיעוד חזותי ו/או קולי בקלפיות), התשע"ט-201907.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הסמים המסוכנים (תיקון מס'--), התשע"ט-2019, וטיוטת הודעת הסמים המסוכנים.19.09.19משרד הבריאות
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשע"ט-2019 [לעניין טרנספונדר במז"ם] 10.09.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רשות התעופה האזרחית , התשע"ט- 2019 05.09.19רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים) (תיקון מס' 1), התשע"ט-201903.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)(תיקון), התשע"ט – 2019.03.09.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רואי חשבון (סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית משפט), התשע"ט-201903.09.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-201902.09.19משרד לביטחון הפנים
תזכיר חוק אימוץ ילדים (תיקון מס'..) (כשירות לאמץ והתאמת מאמצים לילד), התשע"ט-201929.08.19משרד המשפטים
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (תיקון), תשע"ט-2019.28.08.19משרד להגנת הסביבה
טיוטת תקנות הבזק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי)(ביטול), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות)(תיקון), התשע"ט-2019 (תיקון מס' 4)26.08.19משרד התקשורת
צו הבזק (זכיונות)(גמול לחברי ועדת חריגים)(ביטול), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים) (ביטול), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות הבזק (הודעה למחזיק במקרקעין) (תיקון), התשע"ט-2019 26.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות מטעם משרד התקשורת: צו הבזק (תעתיק של מסר בזק כראיה)(ביטול), התשע"ט–201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד) (תיקון), התשע"ט-201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (תיקון), התשע"ט -201926.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות)(תיקון), התשע"ט - 201921.08.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשע"ט – 201921.08.19משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות תעבורה (תיקון מס' ____), התשע"ט-201918.08.19משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019.25.08.19רשות התחרות
טיוטת תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון מס' 1) (הודעת מיזוג), התשע"ט-2019.25.08.19רשות התחרות
תזכיר תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון מס' 2), התשע"ט-201918.08.19משרד התקשורת
טיוטת תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) (תיקון), התשע"ט – 2019 07.08.19משרד האוצר
טיוטת תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) (הוראת שעה)(מס' 2) התשע"ט- 201906.08.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות בתי המשפט (גישור) (תיקון), התשע"ט-201929.07.19משרד המשפטים
תזכיר תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות)(תיקון מס' 1), התשע"ט-201931.07.19משרד התרבות והספורט
טיוטת תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) (תיקון), התשע"ט-2019 29.07.19משרד האוצר