תזכירי חוק אחרונים
שם התזכיר
מועד אחרון להעברת הערות
שם משרד
טיוטת צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לעניין הגבלים עסקיים) (תיקון) (הוראת שעה), התש"ף-202017.02.20משרד המשפטים
תזכיר חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' )(סמכות איכון לצורך מסירת הודעת נפגעים), התש"ף-202012.02.20משרד הביטחון
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התש"ף–202011.02.20משרד הכלכלה
טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון), התש"ף-202010.02.20משרד התקשורת
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התש"ף–202029.01.20משרד הכלכלה
טיוטת כללי העמותות (הגשה באופן מקוון)(תיקון), התש"פ-2019 05.02.20משרד המשפטים
טיוטת כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור)(תיקון), התש"פ-2019 05.02.20משרד המשפטים
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף -202028.01.20משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות התעבורה(תיקון מס'...), התש"ף-202004.02.20משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תזכיר חוק חמרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה)(תיקון), התש"ף-202003.02.20משרד הביטחון
טיוטת תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי), התש"ף-202003.02.20משרד האנרגיה
טיוטת תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד סיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד), התש"ף-2019 14.01.20משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק עילית) (תיקון), התש"ף-2020 27.01.20משרד האוצר
טיוטת תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס'...), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התש"ף - 202027.01.20משרד האוצר
טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של רכז הצעה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
טיוטת צו איסור הלבנת הון (תיקון התוספת השלישית לחוק), התש"ף-202027.01.20משרד האוצר
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון)27.01.20משרד המשפטים
טיוטת תקנות רישוי עסקים (הוכחת נגישות)27.01.20משרד המשפטים
תזכיר תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה)(תיקון מס' 1), התש"ף-2019.22.01.20משרד התרבות והספורט
טיוטת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' _), התש"ף-202022.01.20משרד הפנים
טיוטת צו המועצות המקומיות (תיקון מס'...), התש"ף-202022.01.20משרד הפנים
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח ומחירים על שירותי טיפול בפסולת מסוכנת), התשע"ט – 201923.01.20משרד להגנת הסביבה
טיוטת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון ...), התש"ף-201919.01.20משרד הפנים
צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף – 201909.01.20משרד הכלכלה
טיוטת צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התש"פ-2020 28.12.19משרד הבריאות
טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' __), התש"ף-201931.12.19משרד הפנים
טיוטת תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התש"ף-2019 [לעניין UPRT]14.01.20משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (תיקון מס'...) (הוראת שעה), התש"ף-2019.12.01.20רשות התחרות
הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל28.12.19משרד הכלכלה
צו יבוא חופשי ( הוראות הנוגעות ליבוא ממדינות מסוימות), התש"ף – 201928.12.19משרד הכלכלה
טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים לשם שיווק ואספקה בחוץ לארץ של ציוד ביטחוני), (תיקון מס'...) (הוראת שעה), התש"ף-201918.02.20רשות התחרות
טיוטת צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת המועד להשלמת ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות במשרדי הממשלה בתוספת השלישית א' לחוק), התש"ף – 201926.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות שמאי מקרקעין (בחינות) (תיקון מס' ...), התש"ף -201902.01.20משרד המשפטים
טיוטת תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) (תיקון - כללים בדבר פרסומת מותרת), התש"ף-201930.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז - 2007 (תיקון) התש"ף - 2019 18.12.19משרד לשירותי דת
צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף - 201923.12.19משרד הכלכלה
תזכיר חוק שירותי תשלום (תיקון מס' 1) (דחיית מועד התחילה), התש"ף- 201908.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003) (תיקון), תש"ף-201914.12.19משרד הבריאות
תזכיר חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' ... ) (ביטול חובת הרישוי ותיקונים שונים), התש"ף-201916.12.19משרד המשפטים
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות)(תיקון)(הארכת הוראת שעה), התש"ף-201919.12.19משרד האוצר
תזכיר תקנות להגנת חיית הבר (תיקון)(הוראת שעה – עורב אפור ועורב הודי), התש"ף-201919.12.19משרד להגנת הסביבה
טיוטת צו משק החשמל (דחית מועד מתן רישיון לניהול המערכת), התש"ף-201930.11.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות משק הגז הטבעי (חובת מסירת מידע של מוכר ומשווק גז טבעי), התש"פ - 201917.12.19משרד האנרגיה
תזכיר חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס'...) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ט-201917.12.19משרד האנרגיה
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התש"ף-2019 17.12.19משרד האוצר
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה)(ערכי טבע מוגנים)(תיקון), התש"ף-201910.12.19משרד להגנת הסביבה
טיוטת תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקון), התש"ף-201916.12.19משרד האוצר
טיוטת תקנות התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) (תשלום בגין ביטול עסקה), התשע"ט-2019.15.12.19משרד המשפטים